Obchodní společnost

Šikl & Caha stomatologie s.r.o.
IČO: 03851761
se sídlem Janouškova 579/4, Černá Pole, 613 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C oddíl 87093

Kontaktní údaje:
Email:             info@sikl-caha.cz
Telefon:          (+420) 602 684 798
Adresa:           Janouškova 579/4, 613 00 Brno – Černá pole

(dále též jen „Správce“ nebo „My“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku vydává za účelem plnění své informační povinnosti ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR tyto
zásady zpracování osobních údajů
(dále též jen „Zásady“).

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“) a při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou nebo budou poskytovány zdravotní služby a také osobní údaje fyzických osob, které navštěvují jeho internetové stránky www.sikl-caha.cz (dále jen „Pacient“ nebo „Vy“).

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vážíme si toho, že nám umožňujete práci s Vašimi osobními údaji a děláme vše proto, aby byly tyto údaje v maximální možné míře ochráněny. Snažíme se být k Vám co nejvíce transparentní, abyste měli přehled o tom, co s Vašimi údaji děláme a na co máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Správce v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje, např. jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, rodné číslo (je-li přiděleno), číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění (není-li tímto číslem Vaše rodné číslo), adresa trvalého, případně přechodného bydliště, místo a stát narození, státní příslušnost;
 • kontaktní údaje: např. doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa datové schránky atd.;
 • údaje o jiných osobách: např. údaje o rodinných příslušnících (manžel/ka: jméno a příjmení, název a adresa zaměstnavatele; dítě: jméno a příjmení a rodné číslo);
 • údaje o zdravotním stavu: Vaše informace o zdravotním stavu, výsledky laboratorních šetření, informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících s Vaším zdravotním stavem a s postupem při poskytování zdravotních služeb, údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy, údaje vztahující se k úmrtí Pacienta.

Jakým způsobem se k nám Vaše osobní údaje dostanou?

Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat následujícími způsoby:

 • tím, že nám je poskytnete při vzájemné komunikací prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty, prostřednictvím webového objednávkového formuláře apod.,
 • tím, že je získáme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
 • tím, že je získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. veřejné rejstříky osob, veřejné seznamy, profesní sociální sítě),
 • tím, že je získáme při plnění našich zákonných povinností,
 • tím, že je získáme při tom, když navštívíte naše internetové stránky sikl-caha.cz (dále jen „Webové stránky“),

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování Vašich osobních údajů?

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny účely a právní důvody (tituly) zpracování Vašich osobních údajů, a také na jak dlouho jsou tyto údaje u nás uloženy.

 • Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci poskytování našich služeb a pro něž potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji. Jde zejména o poskytování zdravotních služeb a plnění našich zákonných povinností (vykazování hrazených zdravotních služeb pojišťovnám, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb atd.).
 • Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:
  Právní důvod Vysvětlení Příklad zpracování
  souhlas Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.
  plnění smlouvy Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy o péči o zdraví ve smyslu § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“). Pokud spolu uzavřeme Smlouvu, budeme zpracovávat Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, údaje o jiných osobách a údaje o zdravotním stavu, abychom mohli splnit své závazky ze Smlouvy.
  plnění právních povinností Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění našich právních povinností vyplývajících zejména ze Zákona o zdravotních službách, ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nebo ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Abychom splnili naše zákonné povinnosti, musíme vést zdravotnickou dokumentaci dle § 53 zákona o zdravotních službách.
  poskytování zdravotní péče dle čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče. Pro poskytnutí kvalitní zdravotní péče z naší strany musíme znát některé Vaše osobní údaje, zejména údaje o zdravotním stavu.
  oprávněný zájem Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud náš oprávněný zájem na jejich zpracování převáží Vaše práva a svobody. Při vstupu na naše Webové stránky zpracováváme statistické údaje o jejich procházení.

Účel č. 1 – POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Abychom Vám mohli efektivně poskytovat naše zdravotní služby, musíme při tom pracovat s Vašimi osobními údaji.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) Zákona o zdravotních službách). Povinnost poskytnout osobní údaje Pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 Zákona o zdravotních službách)

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Poskytování zdravotní péče a konzultace k posouzení individuálního léčebného postupu Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje Plnění právních povinností 5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb Pacientovi
Plnění Smlouvy
Údaje o zdravotním stavu Plnění právních povinností
Poskytování zdravotní péče dle čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR

Účel č. 2 – OBJEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Před samotným poskytnutím našich zdravotních služeb však musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli objednat na konkrétní výkon zdravotní služby v konkrétní termín. Pro tento účel budeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje a také kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a Vaši e-mailovou adresu.

Poskytnutí údajů pro tento účel není Vaší povinností. Pokud nám však tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci objednat a poskytnout Vám naše zdravotní služby.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Objednání či rezervace na konkrétní zdravotní službu prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonu nebo jiné obdobné komunikace Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje; Plnění právních povinností; 5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb Pacientovi
Plnění smlouvy

Účel č. 3 – KOMUNIKACE S PACIENTY, HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI, VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ A STÍŽNOSTÍ

Při naší vzájemné komunikaci, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím dotazníku na našich Webových stránkách, o Vás musíme zpracovávat určité osobní údaje (jméno, e-mail, telefonní číslo). Rovněž Vás můžeme kontaktovat s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Vyřizování Vašich dotazů, podnětů či stížností Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje; Oprávněný zájem Po dobu trvání smluvního vztahu a následně 4 let po jeho ukončení.

Účel č. 4 – VYKAZOVÁNÍ HRAZENÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POJIŠŤOVNÁM

Některé typy úkonů dle našeho ceníku jsou hrazeny buď zcela nebo z části zdravotními pojišťovnami (např. preventivní prohlídka, rentgenové vyšetření). Pro to, abychom mohli zdravotní pojišťovny žádat o úhradu těchto poskytnutých zdravotních služeb, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Poskytnutí údajů pro tento účel není Vaší povinností. Pokud nám však tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci v první řadě poskytnout naše zdravotní služby a tedy ani žádat pojišťovnu o úhradu zdravotních služeb.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Vykazování hrazených zdravotních služeb pojišťovnám Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje; údaje o zdravotním stavu Plnění právních povinností; Po dobu trvání smluvního vztahu Správce s pojišťovnou a dále 5 let po jeho ukončení.
Plnění smlouvy

Účel č. 5 – PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje; údaje o zdravotním stavu Plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

Účel č. 6 – OCHRANA NAŠICH PRÁV

Po ukončení našeho vztahu ještě po přiměřenou dobu danou zákonnými promlčecími lhůtami uchováváme Vaše údaje za účelem ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Ochrana našich práv Identifikační a adresní údaje; kontaktní údaje. Oprávněný zájem Po dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 7 – PŘÍMÝ MARKETING A NAŠE PROPAGACE

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše Webové stránky, produkty či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich Webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v Informacích o zpracování cookies.

Účel č. 8 – ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Některé Vaše osobní údaje (zejména emailovou adresu či telefonní číslo) zpracováváme i pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů a nabídek našich služeb). Obchodní sdělení zasíláme na základě oprávněného zájmu nebo těm, kteří s tím souhlasili (např. prostřednictvím webového formuláře).

Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stejně tak můžete vznést námitku proti rozesílce na základě mého oprávněného zájmu. Pokud nám dáte vědět, že si obchodní sdělení již nepřejete dostávat, rozesílku ihned ukončíme. K tomu, prosíme, využijte kontaktní údaje výše.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Zasílání obchodních sdělení Identifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje (především emailová adresa a telefonní číslo) Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. po dobu 3 let od okamžiku, kdy přestanete být naším Pacientem
Souhlas Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp.do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň Vám mohli poskytovat naše služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů následující okruhy příjemců a zpracovatelů:

Příjemci Důvody zpřístupnění
Účetní, daňoví poradci a auditoři Věci, kterým nerozumíme, svěřujeme odborníkům. V nezbytném rozsahu tedy předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování účetním, daňovým poradcům či auditorům. V drtivě většině případů jde pouze o údaje obsažené na účetních a daňových dokladech.
Subjekty zajišťující chod Webových stránek a B2B rozhraní Abychom Vám mohli poskytovat naše služby na té nejvyšší úrovni, musíme spolupracovat s celou řadou poskytovatelů informačních a komunikačních služeb (např. poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a Webových stránek, poskytovatelé fakturačních či účetních systémů).
Subjekty zajišťující marketingové a grafické služby, pořádání společenských akcí S přípravou a realizací marketingových kampaní nám mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.
Subjekty zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.) Abychom umožnili řádný platební styk, musíme Vaše osobní údaje předat subjektům, které platební styk zajišťují
Orgány veřejné moci (soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR apod.) Orgánům veřejné moci zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni na základě Smlouvy (typicky při podání žaloby, návrhu, podnětu apod.) nebo pokud to vyžaduje zákon. Zpřístupňování osobních údajů těmto subjektům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile.
Provozovatelé sociálních sítí Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na Webových stránkách Vám může být na sociálních sítích zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies, které jsou používány tzv. widgety, které jsou vloženy na našich Webových stránkách. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v dokumentu Informace o zpracování cookies.
Spolupracující ordinace, laboratoře a další poskytovatelé zdravotních služeb Abychom Vám mohli poskytovat profesionální a komplexní zdravotní služby, můžeme Vaše osobní údaje předávat jiným ordinacím či laboratořím, a to například za účelem detailního rozboru některé lidské tkáně, popř. za účelem detailní diagnózy.

Jsou Vaše osobní údaje předávány i mimo EU?

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou ukládány a zpracovávány výhradně v Evropském hospodářském prostoru.

Předáváme-li však Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické a časové možnosti.
 • Právo na výmaz
  Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:

  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
  3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  4. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
  5. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;
  6. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  7. zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas
  Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že na daný email odpovíte „Ne“ či jakkoliv jinak v odpovědi vyjádříte svůj nesouhlas, nebo kliknete na příslušný odkaz, pokud je na konci obchodního sdělení uveden.
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše služby ani Webové stránky nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud poskytujeme produkty či služby osobě mladší 16 let, žádáme o souhlas osoby, která k dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o osobách mladších 16 let bez příslušného souhlasu, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?

Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy:

Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich Webových stránek tyto zásady průběžně kontrolovali.

Právní předpisy:

Tyto Zásady se řídí platnými právními předpisy, zejména:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
 • zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Právo EU včetně GDPR jsou bezplatně dostupné online na EUR-Lex zde: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

GDPR v českém jazyce je dostupné online na EUR-Lex zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Právní předpisy ČR jsou bezplatně dostupné online na Zákony pro lidi zde: https://www.zakonyprolidi.cz/